Gebruiksvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leverings voorwaarden van:

Bastell Magazijninrichting B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Zutphen. Ingeschreven inhet handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60263830, hierna te noe-men:Bastell.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1.           Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,offertes,overeenkomsten,hoe ookgenaamd,enalledaaruitvoortvloeiendeverbintenissen.

1.2.           Afwijkingenvandezevoorwaarden kunnenslechtsschriftelijkgeschieden.

1.3.           De toepasselijkheid van algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de klantwordtdoorBastelluitdrukkelijk vandehandgewezen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.           Een aanbieding of (prijs-)opgave bindt Bastell niet en geldt slechts als uitnodiging tothet plaatsenvaneenorder, tenzij uitdrukkelijkanders vermeld.

2.2.           Bastell kan niet aan zijn aanbieding/ offerte worden gehouden indien de klant hadbehoren te begrijpen dat de aanbieding/ offerte dan wel een onderdeel daarvan een kenne-lijkevergissingofverschrijvingbevat.

2.3.           Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Bastell een orderschriftelijkaanvaardt ofdoorBastelluitvoeringaan eenorderwordtgegeven.

2.4.           Alle door Bastell gedane opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidin-gen van de producten zijn met de grootste nauwkeurigheid gedaan. Bastell kan er echternietvoorinstaandatzichterzakegeen afwijkingenzullenvoordoen.

2.5.           Bastell behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of op-drachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf debestelling door de klant per aangetekende brief wordt bevestigd en/of de verzending ge-schiedtonderremboursofnavooruitbetaling.

Artikel 3. Levering

3.1.           Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Bastell te ZutphenenbepaaltBastelldewijze van verzending.

3.2.           De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop dezehem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voorhem terbeschikkingstaan.

3.3.           Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie ofinstructies, noodzakelijk voor de levering dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in ver-zuim zijn en zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant ofworden verkocht aan een derde partij. De klant zal in elk geval de vooraf vastgestelde aan-koopsom vermeerderd met alle eventuele aanvullende kosten verschuldigd zijn, echter ineenvoorkomendgevalverminderdmet de opbrengst van deverkoopaandiederde.

3.4.           Bastellheeftteallen tijdehet rechtingedeeltenafteleveren.

Artikel 4. Levertijd

4.1.           De door Bastell opgegeven levertijden gelden bij benadering. Zij zijn geen fatale ter-mijnen.

4.2.           Bij niet tijdige levering dient de klant Bastell schriftelijk in gebreke te stellen en Bas-telleenredelijke termijnte stellen zijn verplichtingenalsnognate komen.

4.3.           Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enige scha-devergoeding.

4.4.           Indien Bastell voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmidde-len nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooiteerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijnvan Bastell.

Artikel 5. Garantie

5.1.           Indien de door Bastell geleverde zaken een gebrek vertonen, is Bastell verplicht bin-nen 30dagennadat de klanthemschriftelijkhetgebrekheeftgemelddezaken teherstellen.

5.2.           Bastell kanervoorkiezenomdezaken tevervangen,tereparerenof te crediteren.

5.3.           De garantie vervalt indien de klant schade veroorzaakt door een onjuist gebruik vandegegarandeerdezaak.

5.4.           Bastell is niet verantwoordelijk voor directe en/of gevolgschade als resultaat van ver-keerdgebruikvan de zaken.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.           Bastell blijft volledig eigenaar van de door hem verkochte zaken tot het moment datdekoopprijsvolledig is voldaan.

6.2.           De klant mag de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruikenbinnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter die zaken niet ver-vreemden,verhurenofmetzekerhedenof anderebeperktzakelijkerechtenbelasten.

6.3.           Indien en zolang Bastell eigenaar van de zaken is, zal de klant Bastell onmiddellijk opde hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of indien an-derszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de klantBastellopzijn eersteverzoekmeedelenwaardezakenzichbevinden.

6.4.           Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of faillissement zal deklant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzenop de (eigendoms-)rechten van Bastell. De klant staat ervoor in dat een beslag op de pro-ductenonmiddellijkwordtopgeheven.

Artikel 7. Gebreken

7.1.           De klant dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te(laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of de geleverde zaak aan de overeen-komst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaak is geleverd; - of de geleverde zaak voldoetaande eisendiegesteld mogen worden voornormaalgebruik.

7.2.           Wordt een zichtbaar gebrek of zichtbare tekortkoming geconstateerd, dan dient deklantdeze binnen48uurnalevering aanBastellte melden.

7.3.           Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 48 uur na ontdekking, maar uiterlijkbinnenzesmaandenna levering schriftelijk te melden aanBastell.

Artikel 8. Prijzen

8.1.           Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals cata-logi,prijslijstenen/ofoffertesvanBastell,uitgedrukt inEURO,enexclusiefomzetbelasting.

8.2.           Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van de klant de kostenvan verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alleoverige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de zaken en het vervoerdaarvan.Bastell kandeze kosten apartvolledig inrekening brengen.


 

8.3.           Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Bas-tell geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en invoer-rechten. Indien deze omstandigheden na het sluiten van een overeenkomst, maar voor deaflevering van de zaken wijzigen, heeft Bastell het recht de daaruit voortvloeiende kostenaandeklantdoorteberekenen.

8.4.           Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortin-genbindenBastellopgeenenkele wijzevooreenlatereovereenkomst.

Artikel 9. Betaling

9.1.           Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto plaats te vinden. Hetzij per over-boekingvooraf, hetzij contantbij levering.

9.2.           Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen de op defactuurvermelde betalingstermijn.

9.3.           Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhou-ding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft niet het rechtom enigebetalingsverplichtingjegensBastellop te schorten.

9.4.           Na het verstrijken van de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur is de klant vanrechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeis-bare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, inwelkgeval dewettelijkerentegeldt.

9.5.           In geval van surséance van betaling, schuldsanering of faillissement van de klant zijnde vorderingen van Bastell en de verplichtingen van de klant jegens Bastell onmiddellijk op-eisbaar.

Artikel 10. Incassokosten

10.1.      Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn ver-plichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechtevoor rekening van klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering ver-schuldigd: - over de eerste € 3.000,00 15% - over het meerdere tot € 6.500,00 10% - over hetmeerdere tot € 15.000,00 8% - over het meerdere tot € 65.000,00 5% - over het meerdere3%

10.2.      Indien Bastell aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs nood-zakelijkwaren, komen ookdeze kosten voor vergoedinginaanmerking.

Artikel 11.  Aansprakelijkheid en Vrijwaring

11.1.      De aansprakelijkheid van Bastell is beperkt tot een herleveren van de betreffendezaakdan wel restitutie vande koopsom.

11.2.      Bastell is niet aansprakelijkheid, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst,voor gevolgschade die de klant of een derde ter zake van de geleverde zaken mocht lijden.Hieronderis medebegrepenwinstverlies,bedrijfsschadeenimmateriëleschade.

11.3.      Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in de ar-tikelen 5 en7vandeze voorwaarden.

11.4.      Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/ofgroveschulden/ofverwijtbaarhandelenvanBastell ofzijnondergeschikten.

Artikel 12. Overmacht

12.1.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeendaaroverindeWet enJurisprudentie wordt begrepen, allevanbuitenkomendeoorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Bastell geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Bas-tell niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Bastell daaronder be-grepen.

12.2.      Bastell heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheiddie (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bastell zijn verbintenis had moeten nako-men.

12.3.      Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bastell opge-schort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bas-tell niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeen-komst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding be-staat.

12.4.      Indien Bastell bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingenheeftvoldaan,ofslechtsgedeeltelijkaanzijnverplichtingenkanvoldoen, ishijgerechtigdhet reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehou-dendezefactuurtevoldoenalsbetrof heteenafzonderlijkcontract.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

13.1.   De rechter in de vestigingsplaats van Bastell is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemenvan geschillen,tenzijdeSectorKantonbevoegd is.NietteminblijftBastellbevoegdde klanttedagvaarden voordevolgensdewetofverdragbevoegderechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1.   Op elke overeenkomst tussen Bastell en de klant is Nederlands recht van toepassing.Het Weens koopverdragis uitdrukkelijk uitgesloten.